Stanovy klubu

Golf Snail Klub Úholičky, z.s.

Stanovy spolku

 

Čl. I.

Název a sídlo

Golf Snail Klub Úholičky (dále jen spolek) má své sídlo v Praze, na adrese Bazovského 1229/6 163 00 Praha 6-Řepy.

IČ 22884726

 

Čl II.

Vznik a účel spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním sdružením občanů, kteří se sdružili k aktivní činnosti zejména za účelem provozování golfového sportu při driving range (cvičná louka pro golfisty), golfové akademie a následně i golfového hřiště v Úholičkách u Prahy a dále k rozvoji občanské společnosti, k naplňování, popularizaci a propagaci golfového sportu. Posláním spolku je rovněž pořádání benefičních aktivit „Úsměv anděla“ ve prospěch onkologicky nemocných dětí.

Čl. III.

Hlavní činnosti spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel naplňuje zejména:

 • Popularizace a propagace golfu a sportovních aktivit
 • Zajišťování sportovní společenské a klubové činnosti pro členy golfového spolku, to vše zejména v rámci České golfové federace
 • Spolupráce s dalšími golfovými kluby
 • Ochrana a zachování původního přírodního rázu lokality
 • Péče o území
 • Aktivity přispívající k rozvoji občanské společnosti
 • Aktivity ve prospěch onkologicky nemocných dětí

Čl. IV.

Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů výboru. Členem spolku může být též fyzická osoba mladší 18 let, bez volebního a hlasovacího práva. Členem spolku může být i právnická osoba.

Člen spolku má právo:

 • Volit člena výboru spolku a být do něj volen
 • Účastnit se členské schůze
 • Podílet se na činnosti spolku
 • Využívat služeb spolku a dalších členských výhod a v jejich rámci se účastnit akcí organizovaných spolkem
 • Vyjadřovat se k činnosti spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
 • Být informován o činnosti spolku a jeho orgánů
 • Účastnit se činnosti spolku

Člen spolku má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli spolku, nepodnikat korky, které by byly v rozporu se zájmy spolku a dále:

 • Včas platit stanovené roční poplatky schválené výborem spolku
 • Zúčastňovat se akcí a schůzí spolku a uplatňovat tak svá práva
 • Spolupodílet se podle svých možností na činnosti spolku

Členství ve spolku zaniká:

 • Doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku
 • Rozhodnutím členské schůze o vyloučení
 • Úmrtím člena spolku
 • Zánikem spolku

Čl. V.

Orgány spolku a jednání jménem spolku

Orgány spolku jsou členská schůze, výbor spolku a prezident spolku

Členská schůze – je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina členů spolku, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně 15% členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor spolku povinen svolat do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, nestanovují-li tyto stanovy jinak. Členská schůze:

 • Projednává činnosti spolku
 • Schvaluje změny stanov a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů na schůzi,
 • Schvaluje výroční zprávu spolku
 • Schvaluje rozpočet spolku
 • Vylučuje členy spolku
 • Dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se spolku

Výbor se skládá ze čtyř členů – předsedy (prezidenta), místopředsedy a členy výboru. Výbor spolku spoluřídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor spolku je povinen přijímat a vyřizovat podnět, připomínky, návrhy nebo stížnosti členů spolku a informovat je vhodným způsobem o jejich vyřízení. Výbor spolku sestavuje výroční zprávu spolku. Výbor se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně.

Dále výbor rozhoduje a schvaluje:

 • Hrací a provozní řád, vztahující se k provozování golfové hry
 • Výši ročních příspěvků členů spolku a jejich registraci u ČGF a poplatky za golfovou hru
 • Přijetí nových členů klubu a po odsouhlasení přijetí za člena spolku zaregistrovat nového člena spolku, vybavit ho členskou kartou ČGF a tuto kartu podle jejího řádu obnovovat
 • Rozhoduje o zániku sdružení, zároveň rozhodne o majetkovém vypořádání sdružení v souladu s těmito stanovami

Funkce člena výboru spolku je funkcí čestnou a neplacenou. Člen výboru nemůže být zaměstnancem spolku. Člen výboru spolku může být volen do orgánů ČGF.

Členy výboru jsou:

Petr Šedina – předseda výboru (prezident spolku)

Radmila Šedinová – místopředseda výboru

Jan Lamser, Mgr. – člen výboru

Jakub Pech – člen výboru

Jménem spolku jedná předseda výboru a místopředseda výboru a to každý samostatně. Předseda nebo místopředseda výboru může udělit plnou moc k zastupování další osobě – členovi výboru, či členovi spolku.

Předseda (prezident) a místopředseda spolku jsou neodvolatelné a doživotní funkce.

Čl. VIII.

Právní subjektivita a zásady hospodaření spolku

 1. Spolek má právní subjektivitu
 2. Hospodaření se řídí obecně platnými právními a účetními předpisy
 3. Příjmy spolku tvoří zejména:
 • Dary fyzických a právnických osob
 • Členské příspěvky
 • Dotace a granty
 • Příjmy z neziskové činnosti v souladu s hlavní činností spolku
 • Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti v souladu s hlavní činností spolku

Čl. IX.

Zánik spolku

V případě zániku spolku bude jeho likvidační zůstatek dle rozhodnutí výboru převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejích cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí řádných členů konanou dne 7.7.2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 7.7.2015
 3. Znění těchto stanov je účinné od 7.7.2015.

V Praze dne 7.7.2015

Zapsal:                                                                                     Ověřil:

Petr Šedina                                                                               Jakub Pech